GHID BENEFICIAR

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Complex sunt persoane adulte cu dizabilități pentru care certificatele de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate; aceștia beneficiază de servicii de tip locuință protejată/se află în îngrijirea familiilor/trăiesc independent/în asistența asistentului personal sau asistentului personal profesionist (pentru serviciile acordate în cadrul Centrului de zi pentru evaluare inițială și de recuperare pentru persoane cu dizabilități și de către Echipa Mobilă)

ADMITEREA BENEFICIARILOR
Condiţiile de acces/admitere sunt următoarele:


1.
Admiterea se realizează în baza unui dosar de admitere, ce cuprinde următoarele documente:

 • cerere de admitere;

 • copie de pe actele de identitate şi stare civilă, după caz;

 • copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz;

 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate;

 • Planul individualizat de servicii, Programul individual de reabilitare și integrare socială;

 • ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;

 • raportul de anchetă social

2. Criterii de eligibilitate:

 • în limita locurilor disponibile;

 • în condiţiile în care serviciile oferite acoperă nevoile beneficiarilor;

 • în funcţie de potenţialul recuperator al beneficiarilor;

 • în funcţie de gradul de implicare al beneficiarului în actul de recuperare și reabilitare (în scopul creşterii eficienţei actului recuperator);

 • domiciliul pe raza județului Neamț;

 • în limita resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.

Complexul deține și aplică o procedură de admitere, elaborată de furnizorul de servicii sociale. Procedura se referă în principal la:

 • criteriile de eligibilitate a beneficiarilor

 • etapele procesului de admitere și documentele necesare

 • condițiile încetării acordării serviciului

 • conținutul contractului de furnizare de servicii sociale și modelul acestuia,

 • drepturile și obligațiile părților.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț emite Dispoziția de admitere în baza analizei documentelor depuse.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț încheie contractul de furnizare de servicii sociale cu beneficiarul, sau, după caz, cu reprezentantul legal al acestuia, în cel puțin 3 exemplare originale.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Complex au următoarele drepturi:

 • să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

 • să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

 • să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

 • să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

 • să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

 • să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • să li se respecte toate drepturile speciale, conform legislației în vigoare.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Complex au următoarele obligaţii:

 • să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţia familială, socială, medicală şi economică;

 • să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • să respecte prevederile prezentului regulament.

SISTAREA SERVICIILOR

Condiţii de încetare a serviciilor:

Încetarea acordării serviciilor are loc în următoarele condiții:

 • la cererea beneficiarului/reprezentantului legal, prin decizia unilaterală a acestuia;

 • prin decizia argumentată a conducerii D.G.A.S.P.C. Neamț/directorul complexului;

 • prin acordul părților.

 • persoane aflate în dificultate (pentru serviciile* acordate de inspectorii de specialitate din cadrul Compartimentului economic-administrativ, de deservire).